S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Môžete sa s nami spojiť a pozrieť si viac foto aj tu:

FACEBOOK

INSTAGRAM

@mimi_farma

Mirka a Michal

Kontakty

Bc.Michal Šimko - Ghost riders
Donská 6, Košice
tel: 0948030264
napíšte nám

Tovar v akcii:

naša cena 4,00 €
skladom
běžná cena 45,00 €
naša cena 36,00 €
skladom

» Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Základné informácie: 

1. Kupujúcemu - spotrebiteľovi (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) sa na všetok ponúkaný tovar poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a v prípade reklamácie vád tovaru sa postupuje v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.

2. V prípade ak je kupujúcim právnická osoba, táto nie je považovaná za spotrebiteľa a pri reklamácii tovaru sa postupuje v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Záručná doba na tovar, ktorým sú potraviny a na ktorých je uvedená minimálna doba trvanlivosti je platná do uplynutia tohto dátumu. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si kupujúci musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po ich kúpe.

4.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti (prípadne prevzatia poštovej zásielky), alebo ak si tovar preberá kupujúci osobne, záručná doba začína plynúť dňom jeho prevzatia priamo od predávajúceho.

5.Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, ktorý je prevádzkovateľom tohto e-shopu a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.

6.V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade kúpnej ceny za objednaný tovar, ktorý má v úmysle reklamovať.

7. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným konaním kupujúceho, ak k vade došlo:
a.) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
b.) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c.) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu na zachovanie tovaru,
d.)zanedbaním nutnej starostlivosti a údržby o tovar,
e.) poškodením tovaru jeho nadmerným zaťažovaním,
f.) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi, alebo iným porušením záručných podmienok.

V prípade reklamácie tovaru na základe vyššie uvedených dôvodov má predávajúci právo odôvodnene zamietnuť reklamáciu.

8. Vady, ktoré vznikli na tovare pri živelnej pohrome sú vyňaté zo zodpovednosti za vady predávajúceho.

9. Zodpovednosť za vady sa taktiež nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku z dôvodu jeho častého používania teda nie je možné považovať za vadu a výrobok sa nedá z tohto dôvodu reklamovať.

10. V prípade, ak je kupujúcemu doručený tovar, ktorý je nekompletný, iný než si kupujúci objednal, alebo nesprávny tovar a to z dôvodu pochybenia na strane predávajúceho, predávajúci po upozornení bezodkladne zašle na svoje náklady kupujúcemu správny, alebo doplnený tovar.

Postup pri reklamácii: 

11. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení vady tovaru.

12. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na jej adresu: Bc.Michal Šimko - Ghost riders, Donská 6, Košice 04012 (avšak nezasielať tovar na dobierku). Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Ďalej odporúčame tovar zaslať doporučene.

13. K reklamovanému tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru, alebo pokladničný blok). Tieto podklady je pri reklamácii tovaru potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo ich predložiť osobne (nie formou e-mailu) na adrese  uvedenej v bode 12. Reklamačného poriadku.

14. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej forme, alebo v inej vhodnej forme po dohode s kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

15. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

16.Kupujúci má pri uplatnení reklamácie právo:
a.) pri odstrániteľnej vade tovaru má kupujúci právo, aby táto vada bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady aj výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady tovaru,
b.) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, požiadať predávajúceho buď o výmenu tovaru za nový, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

17.Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním tovaru s odstránenou vadou, odovzdaním vymeneného tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy z ceny reklamovaného tovaru, prípadne písomnou výzvou na prevzatie niektorého z uvedených plnení, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

18. Po vybavení reklamácie si kupujúci môže reklamovaný tovar vyzdvihnúť na prevádzke predávajúceho (adresa uvedená v bode 21. Reklamačného poriadku), alebo mu bude reklamovaný tovar zaslaný na adresu, ktorú uvedie v reklamácii.

19. Pri preberaní tovaru je potrebné skontrolovať nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa odporúčaní VOP o preberaní tovaru), nakoľko tovar sa môže pri preprave poškodiť. Taktiež odporúčame kupujúcemu rozbaliť tovar po jeho doručení a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom prepravcovi (kuriérovi) vyhlasujete, že obal tovaru je nepoškodený.

Záverečné ustanovenia: 

20.Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho. Akékoľvek zmeny reklamačných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.svieckyzvosku.sk  Na tovar zakúpený pred zmenou reklamačných podmienok sa vzťahujú reklamačné podmienky platné v deň zakúpenia tovaru.

21. Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru, prípadne pre reklamáciu tovaru osobne:Bc.Michal Šimko - Gost riders,  Donská 6, Košice 04012

22.Kontakt na predávajúceho pre vybavenie reklamácie: email: svieckyzvosku@gmail.com, tel. č.: +421 948 030 264

ZDhlZWQ1