S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Môžete sa s nami spojiť a pozrieť si viac foto aj tu:

FACEBOOK

INSTAGRAM

@mimi_farma

Mirka a Michal

Kontakty

Bc.Michal Šimko - Ghost riders
Donská 6, Košice
tel: 0948030264
napíšte nám

Tovar v akcii:

naša cena 4,00 €
skladom
naša cena 7,00 €
skladom
běžná cena 45,00 €
naša cena 36,00 €
skladom

Štatút súťaže
Štatút súťaže

ŠTATÚT REKLAMNEJ A PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE
“Súťaž o sviečky a dekorácie zo včelieho vosku”
(ďalej len „Štatút“)


Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Bc.Michal Šimko - Ghost riders
Sídlo: Donská 6, Košice
IČO: 43483216
DIČ: 1077228724
Zapísaný v registri: OU-KE-OZP1-2014/039626-2


2. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od zverejnenia súťažného príspevku na časovej osi Organizátora, do vyhlásenia výsledkov súťaže. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
2.1 Organizátor si vyhradzuje právo pozastaviť, skrátiť, rozšíriť alebo ukončiť Súťaž kedykoľvek, alebo zmeniť pravidlá bez udania dôvodu a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia revidovaných pravidiel na mieste, ktoré je k dispozícii všetkým účastníkom Súťaže (najmä, nie však výlučne na sociálnej sieti Facebook, Instagram)


3.  Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť každý použivateľ Facebooku s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej Republiky.

4. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže označil "Páči sa mi" na uvedený súťažný príspevok na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram a splnil všetky podmienky uvedené v konkrétnom súťažnom príspevku.


5. Výhra
Výhrou v súťaži je sviečka zo včelieho vosku alebo dekorácia zo včelieho vosku alebo darčekové balenie, či sada uvedená v popise súťaže a vyobrazená na fotografii v danom súťažnom príspevku.


6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov nahodným výberom v žrebovacom programe.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentári pod súťažným príspevkom. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.


7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. Výhry budú zaslané len na adresu na území Slovenskej Republiky.


8. Ochrana osobných údajov

8.1. Účasťou v Súťaži každý Účastník Súťaže dáva Organizátorovi Súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka Súťaže v Súťaži a odovzdania výhry zo Súťaže účastníkovi Súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak je platnosť súhlasu časovo neobmedzená.

8.2. Účastník, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

8.3. Účastník Súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na Sociálnych sieťach (alebo webovej stránke prevádzkovateľa).Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník má právo písomnou formou na adrese sídla Organizátora, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov od udelenia súhlasu so zverejnením. Ako dotknutá osoba má Účastník práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona.

8.4. Účastníci zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že ho Organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook a Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook a Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a Instagramom a nie je s Facebookom a Instagramom inak spojená.


V Košiciach 01.10.2020

YTMxOGYx